„Czynna ochrona dzikich pszczół i trzmieli na terenie Gminy Gniezno”

Na całym świecie maleje liczba pszczół, co grozi niewyobrażalnym kataklizmem w przyrodzie – niezapylone kwiaty więdną bowiem, zamiast zamienić się w owoce. Znaczenie zapylających rośliny pszczół dla ekosystemu Ziemi trudno przecenić. Bez nich wielu gatunkom groziłaby zagłada. Rośliny owadopylne stanowią niemal cztery piąte wszystkich roślin. Przeważająca większość z nich zapylana jest przez pszczoły. Przykładowo, aż 90 proc. drzew owocowych może wydawać owoce właśnie dzięki tym pożytecznym owadom.Ocenia się, że od pracy pszczół zależna jest aż jedna trzecia pożywienia człowieka. W rzeczywistości jesteśmy od pszczół zależni w znacznie większym stopniu – podobnie jak cała przyroda. Zapylanymi przez te owady roślinami żywią się przecież nie tylko ludzie, ale i zwierzęta. A ubytek nawet jednego gatunku grozi naruszeniem delikatnej równowagi ekosystemu. Dlatego świadomi zagrożeń wynikających ze zmniejszających się ilości owadów zapylających napisaliśmy wraz z Nadleśnictwem Gniezno projekt, który ma przede wszystkim przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej, poznania podstawowych informacji o biologii pszczół, trzmieli, zagrożeniach wynikających z chemizacji rolnictwa oraz sposobach zapobiegania wymieraniu pszczół, trzmieli wraz z wdrażaniem działań przyczyniających się do wzrostu ich liczebności. Podjęcie działań związanych z realizacją proponowanej inicjatywy przyczyni się do wzrostu świadomości ekologicznej i wiedzy związanej z rolą jaką odgrywają w przyrodzie oraz rolnictwie pszczoły i trzmiele, zostaną stworzone również miejsca umożliwiające zasiedlanie się pszczół. Projekt realizowany jest w ramach "Inicjatyw lokalnych dla ekorozwoju" Fundacji Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt adresowany jest do mieszkańców gminy Gniezno, przede wszystkim jednak do młodzieży szkolnej.W październiku przygotowano dla wybranych uczniów-liderów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz nauczycieli wizytę studyjną w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie (Nadwarciański Park Krajobrazowy). W czasie wizyty studyjnej odbędzie się prelekcja wykładowcy-specjalisty w tematyce ochrony owadów zapylających-pracownika Związku Wielkopolskich Parków Krajobrazowych, a następnie odbędą się warsztaty terenowe związane z nabywaniem praktycznych umiejętności budowy konstrukcji zasiedlających dla pszczół i trzmieli. O następnych etapach realizacji projektu będziemy informować na bieżąco.