• slajd1
  • slajd2
Logo Siedliska

SIEDLISKO

Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej "SIEDLISKO" w Lubochni powstało w celu podejmowania działań mających poprawić warunki życia lokalnej społeczności poprzez zaktywizowanie i edukację mieszkańców. Działalność Stowarzyszenia ma uczynić lokalną społeczność aktywną i świadomą swojej mocy sprawczej w podejmowaniu działań i wpływie na jakość życia i stan środowiska.

Nowy projekt!

Zaczynamy projekt związany z promowaniem turystyki i zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kulturowych i naturalnych Gminy Gniezno - „Utworzenie ścieżek Nordic walking w Gminie Gniezno – sołectwo Lubochnia".

Projekt realizowany będzie w okresie od 15.10.2021r. do 03.12.2021r. i zakłada wytyczenie czterech tras nordic walking na terenach międzyleśnych okalających sołectwo Lubochnia zróżnicowanych pod względem ich atrakcyjności i stopnia trudności oraz o różnej długości . Oprócz wytyczenia i oznakowania szlaków ( stworzenie planu rozmieszczenia znaków kierunkowych i ich montaż) wiodących przez ciekawe przyrodniczo i krajobrazowo tereny zaplanujemy cztery miejsca do wypoczynku dla spacerowiczów (w projekcie tras wykorzystamy dwa istniejące punkty wypoczynku, a dwa stworzymy nowe), tablicę informacyjną, mapę ze ścieżkami oraz regulamin korzystania ze ścieżek Nordic walking. Ponadto na tablicy umieścimy kody QR umożliwiające przekierowanie na stronę z mapą ścieżek z możliwością śledzenia lokalizacji GPS oraz możliwością pobrania mapy w postaci elektronicznej ze strony www.siedlisko.gniezno.pl. Śledzenie pozycji GPS będzie dodatkowym ułatwieniem dla poruszających się po wytyczonych ścieżkach.
 
Projekt dofinansowano przez #GminaGniezno

Projekt "EKO SPADEK = wiedza seniorów + działanie młodych"

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację Projektu "EKO SPADEK = wiedza seniorów + działanie młodych" w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, który służy realizacji ogólnych celów Funduszy EOG będących formą pozauninjej pomocy zagranicznej udzielanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Celem Programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Projekt realizowany będzie od stycznia 2022 r. do września 2023 r. Partnerami w projekcie będą Gmina Gniezno i LGD „Trakt Piastów”.

Więcej informacji wkrótce!

SPORT I REKREACJA

Rajdy rowerowe

Image

Nartorolki

Image

Spływy kajakowe

Image

POSZANOWANIE DLA TRADYCJI

Wieczornice

Image

Projekt Łuska

Image

Powrót do tradycji

Image

TROSKA O PRZYRODĘ

Ochrona dzikich pszczół

Image

Bioróżnorodność

Image

Pszczele przystanki

Image

ZERO WASTE

Image